Üye Olacağım | Şifremi Unuttum | Aktiv. Emailim Gelmedi Email Adresi : Şifre :  

 
 
 
 
Anasayfa | Forum Anasayfa | Kategori Dökümü | Kurallar | Chat | Tavsiye Et | İletişim


Forumda Ara :
Diz :
Forum Hızlı Menu :
Forum >> Güzelçamlı >> Güzelçamlı da yaşam

Konu Okunuyor
Moderatörler Bu kategorideki ziy.sayısı1 kişi aktif Bu konuya cevap vereceğim Bu kategoride yeni konu açacağım
4 Aralık 2007 Salı Okunma :Bugün 5 Toplam 6888 Konuyu Takip Listeme ekle Bu konuya cevap vereceğim
admin (SA)
Konu-73 : %34
Mesaj-122 : %19
admin
AYDIN
Erkek Yaş:48
Memur
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Konuyu arkadaşına öner Üyenin tüm kayıtları

MÜBADELE GÖÇMENLERİNİN TAŞINMASI VE BİR GAZETECİNİN GÖZLEMLERİ Puan : #223

MÜBADELE GÖÇMENLERİNİN TAŞINMASI VE BİR GAZETECİNİN GÖZLEMLERİ

Kemal ARI

Mübadele göçmenlerinin göçleri sırasında karşılaştıkları en önemli sorunların başında, Onların Türkiye'ye taşınmaları sorunu olmuştur. Bu konunun detaylarını daha önce yayınlanmış olan bir iki makalemde ayrıntılı olarak vermiş olmakla birlikte, aşağıda dönemin gazetecilerinden birisi olan M. Tahsin'in, mübadele sırasında, vapura binmeyi bekleyen Selanik'te birikmiş olan göçmenlere ilişkin gözlemlerini okuyacaksınız.

Dönemin en önemli gazetelerinden birisi olan İkdam'da yayınlanmış olan bu yazıyı yeni abeceye çevirerek sunuyorum...

MUHACİRLERİMİZ VE SEVKİYAT İŞLERİ*

Selanik


Bu sabah Ankara vapurunun vürudunu haber alır almaz, hemen limana gittim. İrkap komisyonu reisi Abdurrahman Bey'i salonda, geminin süvarisi ile hal-i müzakerede buldum. Sefil bir halde, limanın çamurları içerisine gömülmüş kalmış olan muhacirler, bilet ücretini tediyede izhar-ı acz ediyorlar. Tabi süvari ücretsiz yolcu nakledemeyeceğini bildirmiş. Halbuki Kayalar'dan sevkedilmiş olan bu muuhacirler pasaportlarında ücretli muhacir olarak kaydedilmişler. Kayalar Tali Komisyonu, bu zavallı halkın vaziyet-i maliyesini tedkike lüzum görmeden pasaportlarına "ücretli" kaydını ilave edivermiş. Bu suretle limanda birbiri üzerine yığılıp kalmış olanlar açlıktan mahvolmaktadırlar. Adam başına bilet ücretinin 500 küsur olduğuna nazaran, 1500 yolcu arasında ancak 5-10 kişi bu mühim meblağı tediye edebilecek bir haldedir. Fakat vapur ücretini tediyeden izhar-ı acz eden bu halkı burada bırakmak da, kabil olamayacağı için, nihayet ücreti İstanbul'da hükümet sandığından tahsil edilmek üzere Abdurrahman Bey'in gemi süvarisine vereceği vesika ile yolcuların irkabına ibtidar edildi.

Her hafta muntazaman üç-dört gemi Selanik limanına sevkedildiği takdirde, hareket edecek muhacirlerin yol masrafını tediye edemeyeceği gayet tabii görünmelidir. Zira, bir taraftan bu güne kadar devam etmiş olan müsaderat ve mezalimden, diğer taraftan Kayalar, Kozana ve Suruviç'ten Selanik'e kadar yollarda ve şimendüferlerde bir çok masrafa mecbur tutulan mübadillerin bir de vapur ücreti verecek kadar serveti kalmadığı pek aşikardır. Bir çok mektuplarımda bildirdiğim gibi, Makedonya'nın İslam köylüsü, hiç şüphesiz şarkın en müstahsil bir çiftçi anasırıdır. Fakat, 12 seneden beri devam eden uzun bir zulüm devresi, ne her sene pek çok zahmetlerle tedarik edilebilen mahsülattan ne de yine pek çok mahrumiyetlerle iktisat edilen ve bir köylü için büyük bir ehemmiyete haiz olan altunlardan eser bırakmamıştır. Harb-u Umumiyi müteakip, asker ve zabıtaların Türk köylüsünden aldıkları servetlerin yekunu, milyonları bali olduğu muhakkaktır. Anadolu'dan Yunanistan'a gelen muhacirlerin kısm-ı azami İslam köylüsünün servet-i menkule ve servet-i gayrimenkulesiyle bugün adeta zenginleşmiştir. Halbuki, hakikati itiraf etmek lazım gelirse, Yunanistan'dan mürafakat eden İslamlar, Anadolu'dan buraya gelen Rum muhacirlerinden daha sefil bir halde harekete mecbur edilmektedirler. Rumlar kendi ordularıyla beraber memleketi terk ettikleri için, yalnız kendi emval-i menkulelerini değil, hatta islamlara ait olan bir çok servetleri de beraberlerinde getirmişlerdir. Bunun en vazıh bir misalini de, bugün Yunanistan'da müşahede edilmekte olan hal-i zenginliğinde bulursunuz. İslam evlerinde, camilerde ve tekkelerde mevcut halılardan kısm-ı azamı, muhacirlerle beraber Yunanistan'a nakledilmiştir. Halbuki, sulhün tesisinden Muhtelit Mübadele Komisyonunu'nun teşkilinden sonra hareket eden İslam muhacirleri, Yunan Hükümeti'nin müsadere ettiği emval ve eşyanın ne aynını ne de mukabilini alabilmektedir. Mübadele komisyonları bu hale bizzat şahit oldukları halde, muhacirlere gali fiyatlarla ve bir de şimendüfer ve vapur ücüratını tahmil etmek istemeleri pek mantıksız ve pük büyük bir insafsızlık oluyor.

Bugün Selanik tali komisyonu, Türk murahhası arkadaşım Kerim Tevfik Bey'le konuşurken, muhacirlerin intizar içerisinde her geçireceği gün, yüzde birinin aç kalmasını intac edeceğini bana söyledi. Binaenaleyh, hareket saatı yüz gün tehir ettiği takdirde, muhacirlerin kısm-ı azamı hem kat'i bir ölüm karşısında bulunacaklar, hem de bittabi nakliye ücüratını tediyeden izhar-ı acz eyleyeceklerdir. Geçen mektubumda kayydettiğim gibi, ya her hafta muntazaman üç dört vapur Selanik'e gönderilmeli veyahut, Yunanistan'dan vapur tedarikine müsaade olunmalıdır. Tevfik Rüştü Bey (Aras) de bu ihtiyacın ehemmiyetini takdir ettiği için, dün Selanik Tali Komisyonu'na gönderdiği bir telgrafta, limanda mevcut ecnebi vapurlarından birisiyle anlaşılmasına müsaade etmiştir. Böylece, umumiyet itibariyle, ecnebi vapurlarının da muhacir nakline müsaade edilecek olursa, açılacak büyük bir rekabet sayesinde vapur ücretlerinin ehemmiyetli bir suretle sükut edeceği gayet tabiidir.Türk armatörlerinin de istifadelerini düşünmek şüphesiz elzemdir. Fakat, ölüm saatlerini yaşayan azim bir kitle-i halkın selameti için her şeyi feda etmek bir vazife-i insaniyedir.

Tekrar ediyorum; eğer Türk vapurları biraz fedakarlık ederler tenzil-i fiyata rıza gösterirler ve her hafta muntazaman üç-dört vapur Selanik limanında bulundurulabilirse, ecnebi vapurlarına hiç bir lüzum kalmış olmaz.. Yalnız şurasını da nazar-ı itibara almalı ki, vapurların sevk edecekleri yolculardan yalnız yüzde onbeşinin meccani (ücretsiz) olması, muhacirlerin vaziyet-i hazırası itibarıyla gayri kafidir. Bu yekunu hiç olmazsa yüzde otuza iblağ etmek lazımdır. Aksi takdirde hem burada sefalet içinde ölenlerin adedi pek ziyade tezayüd edecek hem de müstahsil bir kitle-i halk değil, fakat müthiş bir acz-ü sefalet içerisinde bedbaht bir insan sürüsü Türkiye'ye nakledilmiş olacaktır. Bunun da memleketin hayat-ı iktisadiyesi üzerinde nasıl bir tesir icra edeceği gayet aşikardır...

M. Tahsin
www.guzelcamli.com

Google Reklamları

< >
Bu konuya 2 mesaj bırakılmış.
1 Ocak 2008 Salı Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
zeus (M)
Konu-7 : %3
Mesaj-9 : %1
AYDIN
Erkek Yaş:19
Ögrenci
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #504

"MUHACİRLER KAYBEDİLEN TOPRAKLARIN AZİZ HATIRALARIDIR" M.KEMAL ATATÜRK


29 Temmuz 2008 Salı Alıntı yap Bu konuya cevap vereceğim Yukarı
guzel
Konu-0 : %0
Mesaj-1 : %0
AYDIN
Erkek Yaş:61
Sanatçı
Teşekkür Et İçeriğe puan ver Üyeye mesaj gönder Üyenin tüm kayıtları

  Puan : #733

Sözkonusu yazıda geçen 4 vapurdan hangisi Leftere Muhacirlerini, yani TÜRK Güzelçemlı'yı kuran 400 kişilik köy halkını taşıdı. Bunlar kimlerdi? Anılarda nasıl kaldı? Oradan İzmir'e bu yolculuğun yazılı ve sözlü tarihteki belgeleri nelerdir? Bilen var mı? Sanırım bu konuda Kültür denen şeyin sADECE GÖBEK ATMEK VEYA ATTIRMAK olduğunu sanan Belde Yöneticilerinin öncelikle yapması gereken Belediye bünyesinde bir Kültür Müdürlüğü kurmak, ya da Sapına kadart bir Güzelçamlılı olan Dr. Hüseyin Yaltırık'ın derleme kayıtlarına başvurup bu meselelerin ortaya dökülebilmesine zemin hazırlamak. Çünkü bu kişi Güzelçamlılı olan Tek sanatçı ve akademisyenlerden biridir. Uzmanlık alanı Folklor ve özellikle Halk Müziğidir. 5 kitap yayınlamıştır. Güzelçamlıdan çok önemli derlemeleri vardır.Güzwelçamlılılaın önemli bir kısmı mutasyona uğrayıp Atatürk'e bile hanet içinde farklı mecralara yol alırken, o adam atalardan miras Rumeli geleneği rakısını yudumlarken kültürünü araştırıp önemli malzemeler derlemekle meşgul olmuştu.Özetle 2 kare resim çektirip kültüre hizmet ettiğini sananlar, aşağıdaki güzelçamlıya yukarıdaki güzelçamlıyı meze yapmaktan başka bir iş işlemediler. Güzelçamlı'yı özünden çok seven ve ömrünü Güzeelçamlılının eğitimine harcamış çok önemli bir öğtretmeni bile karalamaktan geri kalmayanlar, ucuna tutundukları ucuz siyaset cambazlıklarının pençesinde paramparça olup gittiler. Ne akraba dayanışmaları, Ne Lombaklkar, ne imeceler kaldı yaşadı. Büyük Atatürk'ün kendilerine bahşettikleri denizin kıyısını satıp harcamakla yarıştılar. Gümüş Mümin'in eşeğinin semeriyle alay edip onu köy meydanında gırgıra alıp yuhalayanlar farkında olmadan Hakk ile alay ettiler ve tümünün yüzlerinden nur silindi. Gülen yüzlü şen muhacirlerin yüzleri asıldı. Gurur ve kibir, aşağılama her yanlarını sardı.Oysa Birbirlerine muhtaç oldukları o fakirlik dönemi, tütüncülük zorunu paylaşmadaki lombak günleri, hıdırellez coşkusu vb. herşey mutasyona uğradı orada. Kuyruğuna takıldıkları Safiye >Hanımla beraber tertemiz muhacir Türk kızı neredeyse Arap, İran kültürünü benimseyip Özüne ihanet etmekten geri kalmadı. Erkekler de hanımlarına uydu ve topyekün bir mutasyon geçirildi. Bu de4ğişimi fark edenler ne yazık ki hep uzaklarda bir yerlerden gözlem yaptılar ve müdahele edilemedi bu gidişe. Bugün kahveleri bile partçalanmış, birbirine adete düşürülmüş Güzelçamlı çocukları, gençleri, yaşlıları sadece ehven-i şerde kalmış mübarek dinî bayramlarında hürmeten gezmelerle bir araya gelebiliyorlar. Atomun yapamadığı parçalanmayı, şuurlu 2 etkili yabancı Bieri erkek bişri dişi mükemmel başarabilmişlerdir. Güzelçamlılı ise Kundaktaki masum bebek gibi ha bire pışpışlanıp uyutulmaktadır.Cebinde para gören nkendini birşey sandı fakirliklere inat. Veee... kazanırlarken Kaybettiler. Kaybedilen uğrunda Şehitlerin kanlarıyla suladıkları öz toprakları, yurtları, güzel gönülleri, nurları ve insanlıklarıydı... Kazanılan ise sadece Mal, Mülk, Para Pul değildi... Daha çok Kibir, Gurur, Haset, Fesat, Vb. hasletlerdi...Şidi Mübadele ile Atatürk'ün düşman elinden çekip getirdiği Güzelçamlılı mı, onun kültürü mü, yoksa Mutasyona uğrayıp Atatürküne adeta Deccal diyenlerin dümen suyundaki Yoz Güzelçamlı'nın Yoz Kültürümü? Hangisini ele alalım? GELDİ ÖLÜMLÜ YALAN, GİTTİ ÖLÜMSÜZ GERÇEK.... SİZ, HAYAT SÜREN LEŞLERE, SİZİ KİM DİRİLTECEK? 4 vapur Yollandıydı Kavala'ya... Dramanın Pıravuştasının Lefterelilerini Düşmandan kurtarmak için... AKDENİZ İDİ birisinin adı... Değer miydi bunca emeğe... Bunca sıkıntıya.... Bunca siteme.... Kemalin Gemisiydi o, bilenler bilirdi bu ciheti... Lâkin Kemal Yunandan bile görmemişti Bir Güzelçamlılıdan gördüğü saygısız İHANETİ....[1]
Cevap yazabilirsiniz Bu konuya cevap yazabilirsiniz
*
 
ImageShack Imaj Yükleme

Bazı istatistiksel değerler 30 dakikada bir güncellenmektedir.Güncellenmeye 9 dakika kaldı.
 Derece  Konu  Mesaj  Aldığı Teşekkür
Admin (SA)
Kesmekes
Luka09 (SA)
Dikbas
Mert9620 (M)
Admin (SA)  %34
Luka09 (SA)  %26
Mert9620 (M)  %11
Dikbas  %9
Zeus (M)  %3
Jejo  %1
Kesmekes  %20
Admin (SA)  %19
Dikbas  %11
Luka09 (SA)  %6
Mert9620 (M)  %6
Ada09  %3
Admin (SA) 10
Dikbas 4
Mert9620 (M) 2
Luka09 (SA) 2
Kesmekes 2
Titessa 1
Bugün giriş yapanlar :
En yeni üyelerimiz :
Connor123 , Usta , Siktir_lan , Tmsn , Falitiko , Sozkonusu , Child , Bayarro , Direnaciye , Hasanc09 , Wazz , Ahmtgny91 , Lanadr , Tansemfun , Eseszeus , Dostlar , Marican , Zermet , Kardelen , Guzelcamli , Emreemre , Nilufer75 , Karaca , Pestill , Yoicc , Sepiah , Sunam , Yumurta , Edop , Tayfun , Mandiraci , Kaya46 , Meazlumm , Gungen , Yasmin , Gurbet , Hokoncan , Seray , Benal , Merakli , Yasar , Derskolik , Erkangsx , Busa , Yoobee , Aysenur , Ceycey , Hulya , Eylul_09 , Kaleci , Guzelaltic , Tantan54 , Sema , Mavi , Wboup , Xmen , Firslady , Beko , Turk , Scoskun , Deathman , Asdasd , Eskici , Denizgoz , Turhal , Alacaat , Uzaktaki , Orhan289 , Problem , 1994 , Akaylar54 , Cemo70 , Onur , Sidar , Eloo , Berrin , Silass , Wise , 1961 , Sahika , Kivanc09 , Tcan , Kdrr , Ertas042 , Solara , Beautiful , Ceco , Atilla53 , İsmail , Guen09 , Guzel , Maylooo , Berkim789 , Tugche , Kivircix , Ferit , Trlogic , Ultrshark , Yeldas , Hero , Harp00n , Baran , Arafat , Nemocan , Menevis , Sunshine , Bekri , Tolqa_09 , Tangoerdal , Kursun , Jejo , Mengilli , Hulyae , M1scofield , G_zmm ,
Bugün doğan üyelerimiz :
Ugurd , 1 üyemizin bugün doğum günü ;Doğum gününüz kutlu olsun.
Semboller Aktif Konular & Son Konular Diğer İstatistikler
Yeni Konu açamazsınızYeni konu Açamazsınız
Konu Açabilirsiniz Yeni konu açabilirsiniz.
Cevap yazabilirsiniz Konuya cevap yazabilirsiniz.
Konuya mesaj yazılamaz Konu kapalı konuya cevap yazamazsınız.
(M) Moderatör
(A) Admin
(SA) Son Admin
Siktir lan
Siktir lan
Güzelçamlı ile ilgili web siteleri
Ku351;adas305;nda taksi servisleri
Bağlama kursu izmir
Millipark kışın girişler kapalımı
Lion spor salonu
Güzelçamlılıların kanalı
Yeni fotoğragf galerisi
Güvenlik için mobese kamera sistemi
Ana kategori :7
Alt Kategori :39
Toplam Konu :209
Toplam Cevap :629
Online Üye :0
Misafir :2
Toplam :2
 

 
Turistlik yerler tracker FORUMUN GELİŞİP YAŞAMASI İÇİN SİZİNDE ÜYE OLMANIZ GEREKİR!!! hit counter

www.guzelcamli.com/forum|guzelcamli@hotmail.com| ©2018

 

Üye Sayımız :235 | Bugün :140 | Bugün Çoğul :376 | Toplam Tekil :198343 | Toplam Çoğul:1890214 | İp No :54.158.194.80